Wichaya
Gcam Name GCam_7.3.018_Urnyx05-v1.8_Wichaya v2
Developer Wichaya
Version 7.3
Date 2020-05-18